ساختار طرح درس: داستان سفر زباله‌ها در اقیانوس

این ساختار به شما نشان می‌دهد از هر درس با چه هدفی استفاده کنید

مدل‌سازی - مشاهده- بررسی شواهد- فکر کردن به درجه اطمینان نتایج

پرسیدن سوال و تعریف مساله- ساختن سوال انگیزشی

مدل سازی عوامل جریان ساز

مدل‌سازی حوضه آبریز

دیدن تصاویر و فیلم‌های ساحل‌های مختلف و سوال ساختن

ابزارهای دانش آموز

خلق سوال‌های تازه

مدل سازی عوامل جریان ساز

در جستجوی مدل بهتر

بررسی شواهد و حل معمای اردک‌ها بر پایه مدل‌سازی

معمای اردک‌ها

سوال‌های جدید

به اشتراک گذاشتن سوال‌های ایجاد شده

پیدا کردن روشی برای فهمیدن مسیر زباله‌ها در دریا

خط داستان با مشکل آب‌ها و اقیانوس‌های پر از پلاستیک چه کنیم؟

ابزار های محیط یادگیری

تاریخچه اجتماعی بوم‌شناسی

ابزارهای مربی

چه باید بکنیم؟ مسوولیت اخلاقی، فردی و جمعی ما در برابر این مساله چیست؟ هدف ما از درس‌های این وب‌سایت فهمیدن سیستم‌های پیچیده اجتماعی-بوم‌شناختی و درگیر شدن با تفکر و تصمیم‌گیری اخلاقی است.