آیا برای مصاحبه با نماینده شورای شهر آماده‌اید؟

از کجا اطلاعات بدست آوریم؟

اگر به انجام این ماموریت علاقه‌مند هستید می توانید مسیر پیشنهادی ما را برای همکاری با دوستان دیگر دنبال کنید.

قدم اول:

دوست شما با خواندن قسمت اول به ماجرای زباله‌ها و سرنوشت آن‌ها علاقه‌مند شده و با خودش فکر کرده هر کدام از ما در تولید این همه زباله چه نقشی داریم؟  با یک جستجوی اینترنتی به مقاله زیر درباره میزان زباله در ایران رسیده و بعد از خواندن آن به ذهنش رسیده‌است که تهران چه جایگاهی در میان شهرهای بزرگ دنیا از نظر تولید زباله دارد؟ آیا ما دقیقا مقدار زباله تولید تهران را می‌دانیم؟ ماموریت شما این است که مقدار زباله تولیدی تهران را پیدا کنید و بتوانید توضیح بدهید که چقدر به جوابتان اعتماد دارید.

شاید خواندن این مقاله برای این ماموریت به شما کمک کند!

مفاهیم به کار رفته در این درس:

به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته می شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده زائد تلقی می شود. (قانون مدیریت پسماندها)

میزان زباله‌ خانگی‌ای که هر نفر به طور متوسط در طول یک روز تولید می‌کند که اغلب با واحد گرم یا کیلوگرم در روز اندازه‌گیری شده یا تخمین زده‌می‌شود.

 ﺑﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﺠﺎری در ﻣﺠﻤﻮع، ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮی ( MSW) ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﻢﺗﺮاز ده درﺻﺪ ﮐﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد. ﻧﻮد درﺻﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﮐﺸﺎورزی، ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﻌﺪنﮐﺎوی، ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی، ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز و ﺗﺨﺮﯾﺐ. (منبع)

چه چیزی یاد می‌گیریم؟

برای اینکه بفهمیم چقدر زباله تولید می‌کنیم باید بدانیم زباله چیست؟

با دوستتان به قانون مدیریت پسماندها مراجعه می‌کنید و این تعریف را پیدا می‌کنید:

زباله یا پسماند : به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته می شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده زائد تلقی می شود.

دوست شما این سوال‌ها را مطرح می‌کند:

  • یعنی فقط انسان‌ها زباله تولید می‌کنند؟ مثلا مدفوع حیوانات زباله نیست؟
  •  یا اگر کسی در جریان تولید محصولی از همه مواد اولیه و بازمانده استفاده نکند اما اسم‌ آن‌ها را زائد نگذارد، زباله تولید نکرده‌است؟ 

برای اینکه مفهوم زباله روشن بشود بیایید این مفهوم را بررسی کنیم:

بیایید این سوال‌ها را جواب بدهیم:

۱- آیا انسان در تولید این ماده به صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم سهیم است؟

۲- اگر هست، آیا ماده مورد نظر را زائد می‌داند یا آن‌را دوباره به کار می‌گیرد؟ 

[Total_Soft_Poll id="2"]

به نظر می‌رسد که دوباره به کار گرفتن و زائد دانستن هم به عواملی فرهنگی بستگی دارد. مثلا برای یک شهرنشین مدفوع گوسفند زباله است و باید به خارج از محیط زندگی هدایت شود اما یک روستایی می‌تواند تنوری را با سوزاندن همین ماده روشن کند. اگر کارخانه پنیرسازی برنامه‌ای برای استفاده از آب‌پنیر (مثلا ساختن پودر پروتئین ) داشته‌باشد، آب‌پنیر زائد نیست اما در غیر آن صورت به فاضلاب و هدر می‌رود.

سرانه روزانه زباله و یا زباله شهری تهران چگونه حساب می‌شود؟

به این سوال فکر کنید و هر وقت آماده بودید ادامه دهید