چگونه یادگیری دانش اموزان را ارزیابی کنیم

Posted Leave a commentPosted in دسته‌بندی نشده

چگونه یادگیری دانش اموزان را ارزیابی کنم؟( طراحی درس و پشتیبانی) شروع درس: چرا باید این موضوع/مطلب را یاد بگیریم؟ (انگیزه یادگیری )   یکی از مهمترین چالشهای کلاس درس، ایجاد انگیزه در دانش آموزان برای یادگیری مبحث مورد نظر است . شروع هر درس یا پروژه باید به گونه ای باشد که دانش آموز […]

چرا بایداین موضوع را یاد بگیرم

Posted Leave a commentPosted in دسته‌بندی نشده

چگونه دانش آموزان را برای یاد گیری یک مفهوم آماده و هدایت کنم؟ (طراحی درس) شروع درس: چرا باید این موضوع/مطلب را یاد بگیریم؟ (انگیزه یادگیری ) یکی از مهمترین چالشهای کلاس درس، ایجاد انگیزه در دانش آموزان برای یادگیری مبحث مورد نظر است . شروع هر درس یا پروژه باید به گونه ای باشد […]

درباره نظریه ویگاتسکی

Posted Leave a commentPosted in دسته‌بندی نشده

درباره نظریه ویگوتسکی و استفاده از این نظریه برای طراحی درس و انتخاب روش‌های آموزش ویگوتسکی یادگیری را یک فرآیند اجتماعی (Social activity) تعریف می کند که ابتدا در رابطه بیرونی یادگیرنده با محیط و افراد دیگر شکل می گیرد و به تدریج و با بهکارگیری مفهوم مربوطه علمی یادگیرنده آ‌ن مفهوم و یا مهارت […]