کشاورزی هوشمند با تجزیه و تحلیل عکس های هوایی

Posted Leave a commentPosted in پروژه برای دانش آموز, پیچیده, دسترسی به مواد و تجهیزات:به سادگی, کم هزینه, کوتاه, متوسطه اول, متوسطه دوم, محیط زیست, مهندسی, میزان سختی

نمی دانید چه ممکن است کشاورزی پایدار و پرمصرف به نظر برسد؟ این پروژه علمی به بررسی چگونگی تجزیه و تحلیل تصاویر چشم پرنده از یک زمینه می تواند کشاورزان را از تغییرات در زمینه های خود آگاه سازد. کشاورزان می توانند از این اطلاعات برای بهینه سازی شیوه های کشاورزی خود استفاده کنند و یا حتی این اطلاعات را به تجهیزات کشاورزی پیشرفته منتقل کنند تا دستگاه ها بتوانند به طور خودکار اقدامات خود (مانند کود دادن یا آب دادن) را به نیازهای یک قطعه زمین تنظیم کنند.